Physicians - Pathology in Allapattah, Miami

1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-6103


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-6210


1475 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1002

(305) 243-4726


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-7273


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-7065


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-1086


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-1260


1475 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1002

(305) 585-5921


1611 NW 12th Ave, Miami, Florida, 33136-1005

(305) 585-2111