Restaurants in Burns, KS

120 N Washington Ave, Burns, Kansas, 66840-9702

(620) 726-5240


105 Church St, Burns, Kansas, 66840

(620) 726-5233