Auctions in Savannah, NE

1221 43 1/2 Rd, Savannah, Nebraska, 68624-2443

(402) 538-2125