Health Services in Tekamah, NE

823 M St, Tekamah, Nebraska, 68061-1427

(402) 374-1414


120 S 9th St, Tekamah, Nebraska, 68061-1487

(402) 374-1585


1121 S 13th St, Tekamah, Nebraska, 68061-1806

(402) 685-7590