Physical Therapy & Rehabilitation in Tekamah, NE

823 M St, Tekamah, Nebraska, 68061-1427

(402) 374-1414