Arts & Entertainment in Midtown, San Diego

925 W Washington St, San Diego, California, 92103-1806

(619) 692-4910


3653 Jackdaw St, San Diego, California, 92103-3837

(619) 296-9970


3617 India St, Ste B, San Diego, California, 92103-4777

(619) 232-1371